Návštevy:

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes14
mod_vvisit_counterTýždeň14
mod_vvisit_counterMesiac2098

Online: 2
Tvoja IP: 44.200.194.255

PrihlásenieObchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky PMDD.SK pre kúpne zmluvy na dodávku tovaru, tovar je predávaný fyzickou osobou - nepodnikateľom.

I. PREDÁVAJÚCI

ANDREJ MIČICA f.o. email : Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , url : www.pmdd.sk (ďalej “f.o. Andrej Mičica, resp. PMDD.SK “)

II. KUPUJÚCI

Nákup produktov v internetovom obchode pmdd.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami. (ďalej “zákazník“)

III. OBJEDNÁVANIE

3.01 Zákazník si objednáva tovar na základe elektronickej objednávky. Objednávky musia byť zasielané z internetového obchodu www.pmdd.sk alebo e-mailom.

3.02 Každá objednávka musí obsahovať nasledovné údaje: a) Údaje o objednávanom produkte Názov produktu, počet kusov b) Údaje o zákazníkovi · nepodnikatelia meno a priezvisko, adresa, telefón, email · firmy názov firmy, IČO, DIČ (IčDPH), kontaktnú adresu, fakturačnú adresu, email, meno kontaktnej osoby, telefón kontaktnej osoby. c) Spôsob dodania vybraného produktu.

3.03 Objednávky sú spracovávané v takom poradí, v akom sú doručené. Po potvrdení objednávky vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim kúpna zmluva a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a Reklamačného poriadku pre internetový obchod ww.PMDD.sk. Potvrdenie objednávky sa vykoná spravidla rovnakým spôsobom akým bola objednávka podaná zo strany zákazníka, prípadne iným preukázateľným spôsobom.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

Dodanie alebo odber produktu je možný len na základe uhradenej faktúry za objednaný produkt, alebo si zákazník môže zvoliť dodanie na dobierku, v tomto prípade je objednávka odoslaná na dobierku. Splatnosť faktúry je 7 dní od jej vystavenia. Taktiež je možná aj platba na dobierku (v hotovosti pri prebratí tovaru).

V. DODACIE PODMIENKY A NÁKLADY NA DODANIE TOVARU

5.01 Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný produkt zákazníkovi najneskôr do 14 pracovných dní od uhradenia zálohovej faktúry. Úhradou faktúry sa rozumie moment pripísania úhrady na účet predávajúceho, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, predávajúci sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka.

5.02 Predávajúci sa zaväzuje dodať produkt zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia. Ak si zákazník vyberie ako spôsob dodania osobný odber v sídle, bude tento možný len v prípade fyzickej prítomnosti objednaného produktu vo firme. V prípade jeho nedostupnosti bude so zákazníkom dohodnutý alternatívny postup.

5.03 K cene produktu je tak pripočítaná suma na dopravu a balenie.

VI. STORNO OBJEDNÁVKY

6.01 Storno objednávky zo strany zákazníka - zákazník má právo stornovať objednávku písomne, telefonicky alebo e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. v prípade, že ešte nedošlo k zaplateniu zálohovej faktúry.

6.02 Ak zákazník stornuje objednávku po uhradení zálohovej faktúry, ale ešte pred vyexpedovaním produktu zákazníkovi, predávajúci si vyhradzuje právo, účtovať storno poplatok vo výške 2 €.

6.03 Ak zákazník stornuje, alebo si zásielku nevyzdvihne na pošte v uložnej dobe po vyexpedovaní (zaslaní) zásielky - poštou na dobierku, predávajúci si vyhradzuje právo, účtovať storno poplatok vo výške 3 €.

6.04 Ak zákazník chce stornovať objednávku po prevzatí tovaru, postupuje sa podľa článku VII.

6.05 Storno objednávky zo strany predajcu si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, v týchto prípadoch: - z technických príčin nie je možné dodať produkt v požadovanej lehote, alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa produktu. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už objednávku (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode medzi predávajúcim a zákazníkom o novej cene alebo inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu zaplatenú sumu.

6.06 Storno objednávky zo strany predajcu pre predchádzajúce porušenie obchodných podmienok  zo strany zákazníka - predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť ďalšie objednávky, v týchto prípadoch: - ak si zákazník nevyzdvihne zásielku zaslanú na dobierku  v uložnej dobe a vyexpedovaná zasielka sa nám vráti ako nevyzdvihnutá, odmietnutá príjemcom, alebo odmietnutá.

VII. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.01 V prípade, kedy predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) je uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (menovite elektronický obchod na Internete), má spotrebiteľ - fyzická osoba (ďalej len spotrebiteľ) právo od zmluvy odstúpiť do 7 dní od prevzatia plnenia. Spotrebiteľ však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 53 odst. 7 občianského zákoníka, ktorými sú menovite zmluvy na dodávku počítačových programov, ak spotrebiteľ porušil ich originálny obal, zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa, zmluvy na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa a ďalšie zmluvy vymenované zákonom.

7.02 Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzavrenej na diaľku musí byť dodávateľovi doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie a dodávateľovi musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Spotrebiteľ vracia tovar na adresu dodávateľa. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru spotrebiteľom je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi čiastku za tovar zaplatenú.

7.03 Zmluvu uzatvorenú na diaľku so spotrebiteľom možno zrušiť len za podmienok stanovených občianskym zákoníkom (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).

7.04 Zákazník sa zaväzuje zaplatiť storno poplatok vo výške 100,- Sk pri vyexpedovaní tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar prevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust. § 52 občianského zákoníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie a vráti tovar v neporušenom obale a tovar možno predať ako nový, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

VIII. ZÁVERČNÉ UJEDNANIA

Zákazník prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s týmito súhlasí.

 
RocketTheme Joomla Templates